Web serwer Fortis Weblo
Pobierz artykuł w pdf

Opis programu

Plugin “FortisWeblo_en_V111_14_14012012” po instalacji w dekoderze, pozwala na podgląd przez stronę www następujących parametrów:

 1. Aktualnie odbierany program z pełnym opisem oraz parametrami:
  • tuner
  • SID (service ID)
  • TSID (transport stream ID)
  • ONID (original network ID)
  • Transponder (częstotliwość, polaryzacja, SR, satelita)
 2. Przeglądanie listy plików z nagraniami, zdjęciami, muzyką itd., na wewnętrznym HDD oraz zewnętrznych dyskach USB i sieciowych.
 3. Lista zainstalowanych pluginów.
 4. Lista timerów (wyłączników) z zaprogramowanymi terminami nagrań.
 5. EPG – ta opcja jest nieaktywna dla tego modelu.
 6. OSD – aktualnie wyświetlana grafika ekranowe OSD (tylko grafika menu generowana przez dekoder, nie obraz na żywo.

Poza podglądem, można przez www przeprowadzić następujące operacje:

 1. Działania na plikach z nagraniami wideo, audio, zdjęciach itd.
  • zakładanie nowych folderów
  • przenoszenie lub kopiowanie plików pomiędzy dyskami i folderami, również po sieci
  • usuwanie plików
  • edycja nazw plików
 2. Zdalne wyłączenie w standby lub reset dekodera.
 3. Podłączanie i odłączenie dysków sieciowych oraz ich konfiguracja.
 4. Usuwanie zaprogramowanych timerów.
 5. Zdalne wydawanie komend pilota
 6. Zrzut i kopiowanie grafiki ekranowej OSD w wysokiej jakości (jgp).
 7. Korzystanie z aplikacji pilota zdalnego sterowania dla telefonu z systemem Android lub iPhone.

Instalacja programu i wejście w stronę www dekodera.

Plugin „FortisWeblo_en_V111_14_14012012” po pobraniu ze strony internetowej instalujemy zgodnie z zaleceniami opisanymi w artykule Instalacja Plugin. Wtyczkę można również pobrać automatycznie i bezpośrednio z naszego serwera plugin skysat.pl. Opis procedury znajduje się również w artykule Instalacja Plugin.
Plugin FortisWeblo po instalacji nie widnieje na liście Plugin w menu dekodera. Razem z tym pluginem, instaluje się wtyczka OsdCapture do pobierania zrzutów ekranowych, która widnieje na liście w menu Plugin. Do uruchomienia strony www dekodera, nie jest konieczne oddzielne uruchomienie tej dodatkowej wtyczki, ale jeżeli chcemy niezależnie robić zrzuty ekranowe za pomocą pilota, uruchomienie OsdCapture jest konieczne.
Aby otworzyć stronę www dekodera, należy uruchomić przeglądarkę internetową na naszym komputerze. Jako adres URL wpisujemy: http://xxx.xxx.xxx.xxx, gdzie xxx.xxx.xxx.xxx to adres IP naszego dekodera. Jak znaleźć ten adres można dowiedzieć się z artykułu Ustawienia sieci.

Image
rys.1. Adres www dekodera.

Po wpisaniu adresu pojawi się żądanie o podanie loginu i hasła (rys.2)

Image
rys.2. Logowanie

Wpisujemy login: „root”, pole z hasłem pozostwiamy puste i klikamy OK. Pojawi się strona z komunikatem "Redirecting page” i po kliku sekundach wyświetli się strona naszego dekodera.

Strona główna

Na głównej stronie znajdziemy pełną informacje o odbieranym programie oraz 2 przyciski po lewej stronie:
 • Reboot – przycisk resetujący zdalnie dekoder
 • Standby – przycisk włączenia i wyłączenia dekodera ze stanu czuwania (standby)

Image
rys.3. Strona główna.


Zakładka eksploratora plików (Explorer)

Image
rys.4. Lista plików z nagraniami

Po prawej stronie znajdują się przyciski poleceń:
 • Move - przenosi zaznaczone pliki do innego folderu lub na inny dysk
 • Rename - zmienia nazwę zaznaczonego pliku (nową nazwę wpisujemy w polu New name na dole ekranu)
 • Copy - kopiuje pliki do innego folderu lub na inny dysk
 • Delete - usuwa zaznaczone pliki
 • New folder - tworzy nowy folder (nazwę nowego folderu wpisujemy w polu New name na dole ekranu)
 • Delete Folder - usuwa zaznaczone foldery wraz z zawartością plików
 • Sort by date - sortowanie plików i folderów wg daty
 • Sort by name - sortowanie plików i folderów wg nazwy

Po lewej stronie znajduje się lista plików i folderów. Przy nazwie pliku jest pole zaznaczenia. Przed operacja przeniesienia, zmiany nazwy, usunięcia, kopiowania itd. należy wybrać odpowiednie pliki oznaczając biały kwadrat.
Pod nazwą pliku znajdują się oznaczenia:
 • [idx] skopiowanie do naszego komputera pliku z rozszerzeniem .idx
 • [rap] skopiowanie do naszego komputera pliku z rozszerzeniem .rap
 • [ts] skopiowanie do naszego komputera pliku z właściwym nagranym strumieniem wideo i audio
 • [img] kliknięcie spowoduje wyświetlenie zdjęcia w przeglądarce lub zapisanie na komputerze
Po kliknięciu na [ts] wyświetli się zapytanie o miejsce, gdzie chcemy zapisać plik lub z pomocą jakiego programu otworzyć plik (rys.5.)

Image
rys.5 . Zapisywanie pliku z dekodera do komputera.

Uwaga! Nie można ściągnąć plików zapisanych na dysku sieciowym.

Zakładka dysków sieciowych (Network)

Aby dodać dysk sieciowy, należy kliknąć na New w kolumnie po lewej stronie.

Image
rys.6. Wprowadzenie danych dysku sieciowego

W polu Network directory wpisujemy adres sieciowy dysku sieciowego (adres IP komputera lub serwera) i nazwę udostępnionego folderu, np. //10.10.9.102/stream
Pozostałych ustawień nie zmieniamy. Po zatwierdzeniu przez OK. i Back, wyświetli się okno z listą podłączonych dysków sieciowych:

Image
rys.7. Lista dysków sieciowych

Przycisk Start aktywuje dysk, przyciskiem Autostart ustawiamy automatyczne podłączenie dysków sieciowych po każdym włączeniu dekodera.

Zakładka Plugin

Po kliknięciu na zakładkę Plugin, wyświetli się lista zainstalowanych wtyczek programowych. W kolumnie status jest wyświetlona informacja o tym, czy plugin jest aktywny.
 • Stop – plugin jest włączony
 • Start – plugin jest wyłączony.
Klikając na Start lub Stop możemy odpowiednio włączyć lub wyłączyć plugin.

Image
rys.8. Zakładka z listą plugin

W kolumnie Autostart jest wyświetlana informacja, czy dany plugin jest uruchamiany automatycznie po włączeniu dekodera.
 • Enable – plugin nie uruchamia się automatycznie
 • Disable- plugin uruchamia się automatycznie po włączeniu dekodera
Klikając na Enable lub Disable możemy odpowiednio włączyć lub wyłączyć automatyczne uruchamianie.

Zakładka EPG

Ta opcja jest nieczynna dla tego modelu.

Zakładka Timer

Image
rys.9. Zakładka z listą zaprogramowanych nagrań (timerów).

W zakładce Timer możemy wyświetlić listę wszystkich zaprogramowanych nagrań (timerów). W kolejnych kolumnach znajdują się następujące informacje:
 • Mode: Once – jednorazowe nagranie
 • Start: Data i czas rozpoczęcia nagrywania
 • Duration: czas nagrywania
 • End: Data i czas zakończenia nagrywania
 • Channel: Kanał z którego będzie nagrywania oraz nazwa audycji.
Kliknięcie na Once lub New otwiera okno edycji timera. Opcja ta nie jest czynna dla tego modelu.

Zakładka OSD

Ta opcja pozwala na zdalne sterowanie dekoderem przez sieć. Po lewej stronie ekranu znajduje się wirtualny pilot. Klikniecie na przycisk pilota spowoduje taką sama reakcje, jakbyśmy nacisnęli przycisk na rzeczywistym pilocie skierowanym w kierunku dekodera.
Jeżeli naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie grafiki ekranowej (a nie tylko zmianę np. kanału), to po kliku sekundach, po prawej stronie wyświetli się zrzut ekranowy tej grafiki. Np. klikając na przycisk OK., wyświetli się grafika jak na rys.10. Nie można wyświetlić na żywo oglądanego programu, tylko grafikę ekranową.

Image
rys.10. Zakładka OSD – zdalne sterowanie dekoderem.

Używając tej opcji można np. zaprogramować nagrywanie:
Image
rys.11. Zdalne programowanie nagrywania


Image
rys.12. Zdalne programowanie nagrywania


Image
rys.13. Zdalne programowanie nagrywania

 1. Klikamy OK. i wyświetli się ekran z listą kanałów i audycji (rys.11.)
  1. Jeżeli chcemy zaprogramować nagranie np. Ukryta prawda, możemy policzyć kliknięcia na pilocie, aby podświetlić tą audycje. W tym przykładzie klikamy 2 x na strzałkę w dół i 1 x na strzałkę w prawo.
  1. Klikamy 1 x na OK., po kilku sekundach wyświetli się ekran jak na rys.13.
  1. Teraz wystarczy wybrać tryb nagrania lub kliknąć jeszcze raz na OK., aby zaprogramować nagrywanie.

  Image
  rys.14. Zdalne programowanie nagrywania – ekran z zaprogramowanym nagraniem


  Nagrywanie audycji zastało zaprogramowane zdalnie (rys.14.). Teraz klikamy na Exit (nic się nie wyświetli, bowiem dekoder po naciśnięciu Exit nie wyświetla grafiki OSD) Jeżeli na obrazku z grafiką klikniemy prawym przyciskiem myszy i wybierzemy opcje Zapisz obrazek jako.., to zrzut ekranowy grafiki OSD zapisze się jako obraz JPG na naszym komputerze.


  Korzystanie z aplikacji pilota zdalnego sterowania na smartfonie z Android

  Posiadacze telefonów z systemem Android mogą pobrać aplikacje Fortis remote (autor: aleksdanr) z Google Play. Aplikacja ta jest bezpłatna.
  Fortis remote działa tylko w połączeniu z zainstalowanym pluginem Fortis Weblo, opisanym powyżej.

  Konfiguracja aplikacji Fortis Remote

  Preferences (ustawienia użytkownika)

  Image
  rys.15. Ekran preferencji

  Image
  rys.16. Pole adresu dekodera
  • Adres
   Po zainstalowaniu aplikacji wybieramy Preferences i dalej Adress. W polu wpisujemy adres IP przypisany do naszego dekodera.
  • Port
   Jeżeli zamierzamy korzystać z aplikacji na zewnątrz naszej sieci, powinniśmy zrobić przekierowanie portu 80 do IP naszego dekodera. Port 80 można zmapować na inny dowolny port. Wtedy w polu Adres wpisujemy adres publiczny IP naszego routera, a w polu Port wpisujemy nr portu, jeżeli na port 80 jest ustawione przekierowanie z innego portu.
   Zamiast publicznego adresu IP, można użyć nazwę domeny np. serwisu DynDNS.
  • Code page
   Dla języka polskiego powinniśmy wybrać Latin-2
  • Time out
   Czas reakcji dekodera – wartość ustawiamy doświadczalnie.
  • Vibrtation
   Tu ustawiamy intensywność wibracji po naciśnięciu przycisku wirtualnego pilota
  • Appearence
   Wewnątrz tego submenu mamy:
   • Working with records - zaznaczenie spowoduje wyświetlenie przycisków odpowiadających za obsługą nagrywania i odtwarzania
   • Digital buttons - zaznaczenie spowoduje wyświetlenie przycisków klawiatury numerycznej
   • PiP - zaznaczenie spowoduje wyświetlenie przycisków kontroli Pip (Picture in Picture)
  Korzystanie z pilota

  Przy prawidłowej konfiguracji (adres), możemy korzystać z wirtualnego pilota na naszym telefonie, tak, jak z oryginalnego pilota dekodera. Dodatkowym przyciskiem, nie występującym na oryginalnym pilocie jest Reboot. Naciśniecie powoduje reset dekodera.

  Image
  rys.17. Ekran pilota góra
  Image
  rys.18. Ekran pilota dół

  Dodatkowe funkcje

  Oprócz funkcjonalności pilota, aplikacja daje możliwość wyświetlenia strony www dekodera, w przeglądarce telefonu. Wybierając Web Interface, możemy wybrać dowolną zakładkę strony dekodera i dalej postępować tak, jak to opisano w pierwszej części tej publikacji.
  Image
  rys.19. Dodatkowe funkcje
  • Home – otwiera stronę główną, z pełna informacją o aktualnie odbieranym programie

  Image
  rys.20. Strona główna serwera www
  • File Manager – otwiera zakładkę Explorer (eksplorator plików)
  • Network – otwiera zakładkę Network (dyski sieciowe)
  • Plugins – otwiera zakładkę plugin, z listą zainstalowanych wtyczek
  • EPG – nie ma funkcjonalności w tym modelu
  • Timer – otwiera zakładkę Times z listą zaprogramowanych nagrań
  « wstecz   dalej »

  ProFan, Gdynia 81-006, ul. Morska 308, e-mail: office@profan.com.pl

  ProFan 2007 © telewizja satelitarna, tunery HDTV. Bez zezwolenia ProFan wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów (opisów i grafik) jest zabronione.