Program do edycji list kanałów „Polar Edit Octagon 10x8”
Pobierz artykuł w pdf

Polar Edit jest doskonałym narzędziem do edycji głównej listy kanałów telewizyjnych i radiowych oraz do tworzenie i edycji list kanałów ulubionych. Program komunikuje się z dekoder przez sieć WiFi lub LAN. Pobieranie list z dekodera i wysyłanie po edycji z powrotem do dekodera, to tylko jedno klikniecie, nie trzeba już pamięci USB do kopiowanie i przenoszenia list, choć taka opcja dalej jest możliwa.
Interfejs jest intuicyjny, a edycji odbywa się na zasadzie przenieś i opuść (drag & drop).

Przygotował mgr inż. Tomasz Bobrowski

Spis treści:

 1. Instalacja Polar Edit.
 2. Interfejs użytkownika.
 3. Przysyłanie listy kanałów do edycji z dekodera na komputer.
  3.1 Konfiguracja połączenia sieciowego.
  3.2 Import listy kanałów z dekodera przez sieć.
  3.3 Import listy kanałów z dekodera przez USB.
 4. Interfejs użytkownika – okno edycji kanałów.
  4.1 Zmiana wyglądu okna edycji listy kanałów.
 5. Funkcje edycyjne.
  5.1 Edycja satelitów.
  5.1.1 Dodawanie nowego satelity.
  5.2 Edycja transpondera.
  5.2.1 Dodawanie nowego transpondera.
  5.2.2 Usuwanie transpondera.
  5.3 Edycja kanału.
  5.3.1 Dodawanie kanału.
  5.3.2 Usuwanie kanałów.
 6. Porządkowanie listy kanałów.
  6.1 Lista wg LCN (Logical Channel Number).
  6.2 Zmiana kolejności kanałów na liście głównej.
  6.2.1 Metoda przeciągania kanałów.
  6.2.2 Metoda „to position” zmiany kolejności kanałów.
  6.2.3 Metoda „Wytnij i wklej”.
  6.3 Automatyczna numeracja.
  6.4 Kopiowanie kanałów.
 7. Łączenie kilku list kanałów.
 8. Grupy kanałów ulubionych.
  8.1 Tworzenie grup kanałów ulubionych.
  8.2 Zamiana kolejności grup kanałów ulubionych.
  8.3 Usuwanie grup kanałów ulubionych.
  8.4 Dodawanie kanału do grupy kanałów ulubionych.
  8.5 Porządkowanie kanałów w grupie ulubionych.
  8.6 Usuwanie kanałów z grupy ulubionych.
 9. Szukanie kanałów na liście głównej.
 10. Konfigurowanie i zmiana ustawień systemowych dekodera.
 11. Pozostałe ustawienia programu i wyglądu okien.
 12. Wydruk listy kanałów.
 13. Inne funkcje programu.
  13.1 Statystyka.
  13.2 Zmiana stylu okien.
  13.3 Naprawa instalacji z „językiem polskim”.
1. Instalacja Polar Edit

Oprogramowanie można pobrać ze strony forum Octagon forum lub z naszej strony wsparcia technicznego skysat.pl. Pobrany plik należy rozpokać (zip), a następnie uruchomić instalatora „PolarEditOctagon10x8Setup_0.728.exe”. Proces instalacji przechodzimy standardowy, z wyjątkiem ustawienia języka.

Image
rys.1. Instalacja programu Polar Edit

Nie należy zatwierdzać języka polskiego, gdyż brak jest biblioteki i program się w ogóle nie zainstaluje. Proszę wybrać inny język z rozwijanej listy, np. angielski. Jeżeli się rozpędziliśmy i zainstalowaliśmy dla języka polskiego, to sposób na naprawę znajdziemy w ostatnim rozdziale: 13.3 Naprawa instalacji z „językiem polskim”.

2. Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika składa się z 3 zakładek, wybieranych z górnego paska:
 • zarządzanie dokumentami z listami (otwieranie, zapisywanie, import, wydruk)
 • Home (edycja list kanałów)
 • Language selection (wybór języka: angielski, francuski, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, rosyjski, włoski).

Image
rys.1. Instalacja programu Polar

Image
rys.3. Interfejs edycyjny programu.

3. Przysyłanie listy kanałów do edycji z dekodera na komputer

Zanim przystąpimy do edycji kanałów, należy wyszukać kanały na dekoderze. Sugerujemy, aby przeprowadzać wyszukiwanie tylko tych transponderów i satelitów, na których znajdują się kanały, na których nam zależy. Znakomicie ułatwia to późniejszą edycje.
Po wyszukiwaniu, lista w dekoderze zawiera tysiące kanałów, w dużej części do usunięcia i uporządkowania. Plik z taką lista należy załadować do programu Polar Edit.
Inny wygodny sposób, to bezpośrednie pobranie na dekoder gotowej listy z naszego serwera pluginów skysat.pl. i następnie pobranie ich do edycji w programie. Można pobrać klika list z różnych satelitów, a następnie je połączyć w tym programie.

3.1 Konfiguracja połączenia sieciowego

Najłatwiejszy sposób to import przez sieć (WiFi lub LAN). Zanim to zrobimy, trzeba skonfigurować połączenie.

Image
rys.4 Konfiguracja połączenia sieciowego z dekoderem

Klikamy na ikonę „Up-Dowload”, a następnie na, „ftp Options” z rozwiniętej listy.

Image
rys.5. Tworzenie profilu połączenia z dekoderem przez sieć.

Wyświetli się okno konfiguracji, w którym możemy stworzyć dowolną ilość profili, dla różnych dekoderów. Aby dodać profil, należy kliknąć na ikonę pliku, na pasku Profiles w lewym oknie, wpisać dowolną nazwę i kliknąć na przycisk po prawej stronie wpisanej nazwy.
Adres IP naszego dekodera (por. artykuł Ustawienia sieci) wpisujemy w polu IP-Address. W przykładzie jak na rys. jest to 10.10.9.10. Następnie klikamy ma Test Connection. Jeżeli adres jest poprawny i zarówno komputer jak i dekoder jest podłączony do tej samej sieci, to wyświetli się komunikat informujący o poprawności połączenia.
Możemy też zdalnie zresetować dekoder, naciskając na „Reboot force”. Jest możliwość połączenia z dekoderem w dalekiej lokalizacji, spoza naszej sieci, ale wtedy trzeba dodać w routerze przekierowanie portu 21 (ftp) na adres IP naszego dekodera.

3.2. Import listy kanałów z dekodera przez sieć.

Aby wczytać listę kanałów z dekodera do edytora, należy kliknąć na jedna z opcji na rys. 4.
„Octagon 10x8->PC (fdu Upload)” – wczytujemy tylko listę kanałów, plus satelity i transpodnery. „Octagon 10x8->PC (sys Upload)” – wczytujemy listę kanałów, plus satelity i transpodnery oraz ustawienia systemowe do edycji (np. język menu, tryb ekranu, ustawienia wyjść itd.) Lista kanałów powinna wypełnić okno edycji.

3.3 Import listy kanałów z dekodera przez USB.

Najpierw należy zapisać plik z listą kanałów (.fdu) lub plik z listą kanałów i ustawieniami systemowymi (.sys) na pamieć USB (por. instrukcja obsługi dekodera).
Następnie pamięć USB podłączamy do naszego komputera i klikamy na zakładkę zarządzania dokumentami, w lewym górnym rogu okna głównego programu Polar Edit.

Image
rys.6. Otwieranie pliku z listą kanałów.

Rozwinie się lista, jak na rys. 6.
Teraz klikamy na „Open” i wyszukujemy nasz plik .fdu lub .sys. w pamięci USB.
Jeżeli już pracowaliśmy na pliku z listą kanałów, to nazwa pliku powinna się wyświetlić po prawej stronie, pod „Recent Documents”
Po załadowaniu do programu Polar Edit listy kanałów czy to z pliku, czy z dekodera, okno interfejsu użytkownika będzie miało wygląd jak na rys. 7. i rys. 8.

4. Interfejs użytkownika – okno edycji kanałów

Image
rys.7. Okno edycji kanałów (lewa strona ekranu)

Image
rys.8. Okno edycji kanałów (prawa strona ekranu)

Główne okno edycji składa się z 2 kolumn: po lewej (kolor żółty) edycji satelitów, transponderów, grup ulubionych oraz po prawej kolumny z listą kanałów.

4.1 Zmiana wyglądu okna edycji listy kanałów

Wyświetlanie głównej listy kanałów w oknie edycyjnym można zmienić z wyświetlania w wierszach wszystkich informacji o kanale (typ Details), na wyświetlanie w kolumnach tylko nazw kanałów z kolejnymi numerami (typ List) na rys.10. Wygląd okna przełączamy naciskając przycisk View Style (rys.9).

Image
rys.9. View style – zmiana sposobu wyświetlania listy kanałów

Po przełączeniu wygląd okna edycji będzie jak na rys. 10.
Dodatkowy można zmniejszyć lub zwiększyć ilość widocznych kanałów, za pomocą suwaka w lewym dolnym rogu ekranu (rys. 11.)

Image
rys.10 Wygląd okna edycji typu List.

Image
rys.11. Suwak regulujący ilość wyświetlanych kanałów w oknie typu „List”

5. Funkcje edycyjne

5.1 Edycja satelitów

Edycje satelitów przeprowadzamy w oknie Satellite/LNB (rys. 12.)

Image
rys.12. Okno edycji satelity i konwertera LNB

W oknie tym możemy zmienić wszystkie parametry dotyczące satelity, takie jak nazwa, pozycja na orbicie, przypisany tuner, typ konwertera (Universal, single, Unicable), ustawienia DisEqC 1.0 lub 1.1, zasilanie LNB, typ pozycjonera dla anteny obrotowej (DisEqC 1.2 lub USALS) itd.

Okno Satellite/LNB możemy otworzyć klikając na Proporties Windows i dalej Satellite/LNB (rys.13). W oknie edycji znajdzie się wtedy satelita zaznaczonego kanału lub zaznaczonego satelity w drzewie po lewej stronie ekranu (przykład rys. 12.)

Image
rys.13. Otwieranie okna Satellite/LNB- Properties Windows

Okno satelity można też otworzyć klikając prawym przyciskiem myszy na nazwie satelity w drzewie po lewej stronie ekranu (rys. 14.)

Image
rys.14. Otwieranie okna Satellite/LNB- nazwa satelity/Properties

5.1.2 Dodawanie nowego satelity.

Nowego satelitę można dodać zaznaczając nazwę dowolnego satelity lub Satellite Information w drzewie po lewej stronie ekranu, klikając prawym przyciskiem myszy i dalej klikając na Add Satellite (rys. 15). Wyświetli się okno Satellite/LNB, w którym możemy wpisać wartości definiujące nowego satelitę.

Image
rys.15. Dodanie nowego satelity

5.2 Edycja transpondera.

Edycje transponderów przeprowadzamy w oknie Transponder (rys. 16)

Image
rys.16. Okno edycji transpondera.

W oknie tym możemy zmienić główne parametry transpodnera, takie jak częstotliwość (Frequncy, MHz), polaryzacje, Symbol rate, TS ID, ONID i dostawca (Provider).
Okno Transponder możemy otworzyć klikając na Proporties Windows i dalej Transponder (rys.16a). W oknie edycji znajdą się wtedy dane transpodera od zaznaczonego kanału lub zaznaczonego transpondera w drzewie po lewej stronie ekranu (przykład rys. 16a).

Image
rys.16a. Otwieranie okna Transponder - Properties Windows/Transponder

Okno transpondera można też otworzyć klikając prawym przyciskiem myszy na częstotliwości transpondera w drzewie po lewej stronie ekranu (rys. 17.)

Image
rys.17. Otwieranie okna Transponder – częst. transpodera/Properties

5.2.1 Dodawanie nowego transpondera

Nowy transpoder można dodać zaznaczając nazwę dowolnego satelity w drzewie po lewej stronie ekranu, klikając prawym przyciskiem myszy i dalej klikając na Add Transponder (rys. 18).

Image
rys.18. Otwieranie okna Transponde- nazwa satelity/Add Transponder

Wyświetli się okno Transponder, w którym możemy wpisać wartości definiujące nowy transponder.

Image
rys.19. Dodanie transpondera

Gdy wybierzemy tą Add Transponder, pojawi się okienko jak na rys.19., gdzie możemy wpisać wszystkie parametry nowego transpondera.

5.2.2 Usuwanie transpondera

Mamy 3 opcje usunięcia transpondera. Opcje te wybieramy z menu kontekstowego, które wywołujemy klkając prawym przyciskiem na częstotliwość transpondera w drzewie, po lewej stronie ekranu.
Możemy usunąć:
 • Delete Transponder – usunąć transponder wraz ze wszystkimi kanałami do niego przynależnymi
 • Delete all channels from this Transponder – usunąć tylko kanały pozostawiając transponder
 • Delete all empty transponders – usunąć wszystkie puste transpondery z satelity (bez wyszukanych kanałów

Image
rys.20. Usuwanie transpondera

5.3 Edycja kanału

Edycje kanałów przeprowadzamy w oknie Channel (rys. 21)

Image
rys.21. Okno edycji kanału

W oknie tym możemy zmienić główne parametry pojedynczego kanały, takie jak nazwa, przypisany nr tunera, blokada kanału(locked), pomijanie (Skip), numer LCN (Logical Channel Number) oraz przyporządkowanie do list ulubionych (Favorites). Zmiany te nie mają wpływu na odbieranie kanału.

Uwaga: zmiana takich parametrów jak ServiceID, Video PID, Audio PID, PCR PID, PMT PID bez wyraźnej przyczyny spowoduje, że dany kanał nie będzie odbierany,

Image
rys.22. Otwieranie okna Channel - Properties Windows/Channel

Okno Channel możemy otworzyć klikając na Proporties Windows i dalej Channel (rys.22).
W oknie edycji znajdą się wtedy dane zaznaczonego kanału.
Okno Channel możemy także otworzyć klikając 2x na nazwie kanału

5.3.1 Dodawanie kanału

Kanał możemy dodać, klikając prawym przyciskiem na częstotliwości transpondera w drzewie po lewej stronie i wybierając z menu kontekstowego Add Channel. Wyświetli się okno Channel (rys. 23) z zerowymi wartościami, które należy zamienić na właściwe. Kanał zostanie dodany na końcu listy kanałów. Sugerujemy jednak, aby wyszukać kanały najpierw na dekoderze, bo kodowane kanały mogą być niewidoczne.

Image
rys. 23. Dodawanie kanału.

Można też otworzyć okno kanału klikając prawym przyciskiem na istniejącym kanale i wybierając Add Channel. Wtedy nowy kanał zostanie przypisany do tego trasnpondera, do którego należy kanał na którym kliknęliśmy i zostanie umieszczony tuż za tym kanałem.

5.3.2 Usuwanie kanałów

Kanał lub grupę kanałów można usunąć najpierw zaznaczając je, a potem klikając prawym przyciskiem myszy wyświetli się menu kontekstowe, z którego wybieramy opcje Delete

Image
rys.24. Usuwanie kanału lub grupy kanałów.

6. Porządkowanie listy kanałów

6.1 Lista wg LCN (Logical Channel Number)

Program edycyjny Polar Octagon daje możliwość uporządkowania list kanałów w 2 różnych numeracjach: standardowej i LCN. Listę uporządkowaną wg LCN możemy wyświetlić i używać tylko dekoderem, w którym jest załadowana odpowiednia wersja oprogramowania, która obsługuje LCN. Z najnowszych wersji jest to 2.11.31 do pobrania ze strony skysat.pl.
Listy kanałów: normalną i LCN, przełączamy, naciskając OK. na pilocie (wyświetli się lista kanałów) i dalej przycisk niebieski (opcje). Wyświetli się menu (tylko 2.11.31) jak na rys. 25.

Image
rys.25. Włączenie listy wg. LCN na dekoderze z oprogramowaniem 2.11.31.

Zmieniając opcje Numer kanału na „włączone”, ustawiamy listę wg LCN, a na „wyłączone” listę standardową. UWAGA! Przy włączonej liście LCN, nie jest możliwe przenoszenie kanałów na dekoderze. Program Polar Edit pozwala na układanie zarówna listy standardowej jak i wg porządku LCN. Przełączania pomiędzy listą standardową a LCN dokonujemy naciskając przycisk Logical Channel Number(rys. 26)

Image
rys.26. Włączona lista wg LCN.

Proszę zwrócić uwagę, że lista wg. LCN umożliwia utworzenie kanałów o tym samym numerze (kanały nr.8 TVN24 i TVN24 HD na rys.) oraz pozostawić puste miejsce po kanale (brak kanału nr 6 na rys.26), czego nie można osiągnąć przy standardowej liście kanałów. LCN ma zastosowanie głównie przy układaniu stałej listy kanałów dla operatorów. Numer kanału wg LCN można też ustawić lub zmienić poprzez okno Channel edycji kanału (rys. 21), wpisując odpowiednia liczbę w polu Logical Channel Number.

Image
rys.27. Lista standardowa.

6.2 Zmiana kolejności kanałów na liście głównej.

Przed przystąpieniem do porządkowania listy kanałów, proszę zwrócić uwagę, aby wyłączyć opcje Logical Channel Number (rys. 26)

6.2.1 Metoda przeciągania kanałów

Kanał lub grupę kanałów można przenieść na inne miejsce listy, poprzez ich zaznaczenie, a potem przeciągnięcie myszą za kanał, pod którym mają się znaleźć w nowym miejscu.

Image
rys.28. Zaznaczone kanały przed przeniesieniem.

Jeżeli przeciągamy grupę kanałów ustawionych nie po kolei, to po przeniesieniu kanały te będą ustawione jeden za drugim (rys. 29)

Image
rys.29. Kanały po przeniesieniu.

6.2.2 Metoda „to position” zmiany kolejności kanałów

Inna możliwością zamiast przeciągania kanałów myszką, jest korzystanie z menu kontekstowego. Najpierw zaznaczamy kanały, które zamierzamy przenieść, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy, wyświetlając menu. Z menu wybieramy To position i w okienku wpisujemy nr pozycji, na której ma się znaleźć pierwszy zaznaczony kanał (rys. 30)

Image
rys.30. Przenoszenie kanałów z wykorzystaniem menu kontekstowego „To position…”

6.2.3 Metoda „Wytnij i wklej”

Kolejną metodą przenoszenia kanałów na liście jest „wytnij i wklej” (Cut and Paste). Zaznaczamy kanały do przeniesienia, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy Cut (rys. 30). Następnie zaznaczmy kanał, po którym zamierzamy umieścić wycięte kanały i z menu kontekstowego wybieramy Paste.

6.3 Automatyczna numeracja

Proszę zwrócić uwagą, ze opcja Automatic numbering na rys.29 jest zaznaczona. Kanały po przeniesieniu automatycznie maja nowe, kolejne numery.
Jeżeli chcemy, aby po przeniesieniu kanały tymczasowo miały swoje dotychczasowe numery (czasami jest to przydatne, gdy robimy plan listy, notując tylko numery do przeniesienia), to przed edycją należy wyłączyć opcje Automatic numbering. Po przeniesieniu (lub usunięciu) kanały zachowują swoje dotychczasowe numery (rys. 31)

Image
rys.31. Kanały po przeniesieniu, przy wyłączonej opcji Automatic numbering.

Uwaga! Po zakończeniu porządkowania listy z wyłączoną opcją Automatic numbering, należy pamiętać o końcowym posortowaniu kanałów, gdyż inaczej lista się zapisze tak, jakby żadnej edycji nie zrobiono. Końcowe sortowanie kanałów robimy rozwijając listę Sort according to… i dalej klikając na Automatic (rys.32).

Image
rys.32. Końcowe sortowanie kanałów, po edycji z wyłączoną opcją Automatic numbering.

6.4 Kopiowanie kanałów

Często zachodzi potrzeba umieszczenia tych samych kanałów w różnych miejscach głównej listy kanałów. Taka operacja nie jest możliwa na dekoderze, natomiast można ją zrealizować używając programu Polar Octagon. Najpierw zaznaczamy kanał lub grupę kanałów, które chcemy skopiować, potem klikamy prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe. Z menu wybieramy opcje Copy. Teraz zaznaczamy kanał, po którym chcemy wstawić skopiowane kanały i z menu kontekstowego wybieramy Paste.

7. Łączenie kilku list kanałów

Program pozwala na połączenie kliku list kanałów w jedną wspólną listę. Jest to szczególnie przydatne, gdy dysponujemy listami kanałów z różnych satelitów np. jedna lista z satelity Hot Bird, a druga z Astry. Innym przypadkiem są odrębne listy dla różnych dostawców, np. mamy listę dla Cyfrowego Polsatu, a inną dla NC+. Aby stworzyć połączoną listę, musimy najpierw po kolei otworzyć wszystkie oryginalne pliki z listami składowymi (rys. 33)

Image
rys.33. Okno z 2 listami do połaczenia – zakładka POLSAT.fdu i astra free hd.fdu

Teraz klikamy na jedna z list (zakładek), np. astra free hd.fdu i klikamy na przycisk Select All (rys.34.)

Image
rys.34. Zaznaczone wszystkie kanału na liście astra free hd.fdu.

W ten sposób zaznaczyliśmy wszystkie kanały z listy astra free hd.fdu (kanały z Astry).

Teraz na zaznaczonych kanałach klikamy prawym przyciskiem z menu kontekstowego wybieramy Copy.

Następnie przechodzimy to drugiej listy (Polsat.fdu), która będzie nasza finalną listą i zaznaczamy kanał, np. ostatni na liście, po którym chcemy dodać kanały (Astra) z pierwszej listy. Teraz klikamy prawym przyciskiem i z menu kontekstowego wybieramy Paste. W ten sposób otrzymamy połączoną listę z 2 satelitów.
Teraz musimy zapisać nowa listę pod inna nazwą, jeżeli chcemy zachować oryginalną listę (Polsat.fdu).
W tym przykładzie skopiowaliśmy cała listę astra free hd.fdu, ale można wybrać tylko część kanałów do skopiowania.

8. Grupy kanałów ulubionych

8.1 Tworzenie grup kanałów ulubionych

Image
rys.35. Dodawanie nowej grupy kanałów ulubionych.

Aby dodać nową grupę kanałów ulubionych, klikamy prawym przyciskiem na Favorite Channel group w drzewie po lewej stronie ekranu i z menu kontakstowego wybieramy Add Favorite Group (rys. 35). Na końcu listy pojawi się grupa New.
Teraz klikamy prawym przyciskiem na New i z menu wybieramy Rename. Teraz możemy wpisać dowolną nazwę nowej grupy.

8.2 Zamiana kolejności grup kanałów ulubionych.

Zaznaczamy nazwę grupy ulubionych, którą chcemy przenieść na inne miejsce i przeciągamy myszką do nowej pozycji.

8.3 Usuwanie grup kanałów ulubionych.

Klikamy prawym przyciskiem na nazwę grupy, która chcemy usunąć i z menu wybieramy Remove Favorite Group(rys.35) Grupa zostanie usunięta. UWAGA! Kanały które były przypisane do grupy, nie zostaną usunięte ani z listy głównej, ani z innych grup ulubionych.

8.4 Dodawanie kanału do grupy kanałów ulubionych.

Kanał lub grupę kanałów można dodać do grupy kanałów ulubionych najpierw zaznaczając kanał lub kanały na liście głównej, a następnie przeciągając myszką i opuszczając na nazwie docelowej grupy kanałów ulubionych. Można też dodać kanał lub kanały do grup kanałów ulubionych z pomocą menu kontekstowego. W tym celu zaznaczamy kanał i klikamy prawym przyciskiem myszy. Z menu wybieramy opcje Assigment of favorites (rys. 36).

Image
rys.36. Dodawanie kanału do grup ulubionych.

Teraz wystarczy zaznaczyć grupę, w której chcemy umieścić kanał.
Kanały są uporządkowane w grupie ulubionych w ich kolejności na liście głównej.

8.5 Porządkowanie kanałów w grupie ulubionych.

Zaznaczamy nazwę grupy kanałów ulubionych w drzewie po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie zostają odfiltrowane kanały przynależna do wybranej grupy. Teraz można zmienić kolejność kanałów w grupie, przeciągając je myszką. UWAGA! Zmiana kolejności kanałów na liście w grupie, zmieni ich kolejność na liście głównej.

8.6 Usuwanie kanałów z grupy ulubionych.

Zaznaczamy nazwę grupy kanałów ulubionych w drzewie po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie zostają odfiltrowane kanały przynależne do wybranej grupy. Zaznaczamy kanały do usunięcia i usuwamy naciskając DEL. Można też otworzyć menu kontekstowe i wybrać opcje Delete FavEntry (rys. 37).

Image
rys.37. Usuwanie kanału z grupy ulubionych.

UWAGA! Usuniecie kanału z grupy ulubionych, nie usuwa kanału z listy głównej, ani z innych grup.

9. Szukanie kanałów na liście głównej.

Często zdarza się, że mamy na liście głównej klika tysięcy kanałów. Zlokalizowanie pojedynczego kanału w takiej sytuacji jest czasochłonne. Pomocą może służyć funkcje szukania kanałów po nazwie. Funkcje uruchamiamy klikając myszką na dowolnym kanale, a następnie wybieramy z menu Find Channel (rys. 38).

Image
rys.38. Uruchomienie funkcji wyszukania kanału po nazwie.

Po lewej stronie ekranu wyświetli się nowe okno , gdzie w polu Search Word wpisujemy nazwę kanału lub sekwencje liter w nazwie szukanego kanału. Np. (rys. 39) wpisując TVN, w tabelce powyżej pojawią się wszystkie kanału mające w nazwie TVN (w tym także MTVN).

Image
rys.39. Okno wyszukiwania kanału po nazwie.

W oknie znajdziemy nazwę kanału, nr na liście głównej oraz satelitę z jakiego pochodzi. Klikając kanał w oknie wyszukiwania, powodujemy, że zostanie on zaznaczony na liście głównej.

10. Konfigurowanie i zmiana ustawień systemowych dekodera.

Program Polar Edit pozwala na konfiguracje większości ustawień dekodera, takich jak język, opcje nagrywania, kontrola rodzicielska, ustawienie wyświetlania, czas, ustawienia wyjść A/V, sieć, opcje listy kanałów, USALS i EPG.
Warunkiem jest załadowanie z dekodera pliku wraz z ustawieniami systemowymi (.sys). Okno konfiguracji uruchamiamy naciskając System Setup w menu programu (rys. 40).

Image
rys.40. Ustawienia systemowe dekodera. Jeżeli nie pobraliśmy plku systemowego, tylko z listą kanałów (.fdu), opcja ta nie jest dostępna.

Wszystkie ustawienia są identyczne jak w menu dekodera, omówimy tu tylko zakładką ustawień sieci (Network Settings).

Image
rys.41. Ustawienia sieci.

Możemy tu ustawić nie tylko adresy IP dekodera dla LAN i WiFi, ale także zdefiniować dysk sieciowy. Jest to obecnie jedyny sposób na zdefiniowanie dysku sieciowego, gdyż wpisywanie danych w dekoderze nie działa (w powodu błędu w nowym oprogramowaniu).
W polu Folder wpisujemy adres sieciowy komputera lub serwera plus nazwę udostępnionego katalogu, oddzielone znakiem „\”.
W polu User wpisujemy login, a w polu Password hasło. (rys. 41).

11. Pozostałe ustawienia programu i wyglądu okien.

Image
rys.42. Przycisk menu ustawień programu.

Proszę klikną na Options, jak na rys.42 powyżej.
Wyświetli się okno ustawień:

Image
rys.43. Okno ustawień programu.

Zakładka Options
 1. A Satellite is active if (satelita aktywny gdy):
  - channels exist (wtedy, gdy chociaż 1 kanał jest wyszukany z danego satelity)
  - „all Satellite (lnb) dta are avalaible
 2. Satellite ordered by: (satelity uporządkowane wg)
  - Longtitude (długości geograficznej)
  - Names (alfabetycznie)
  - Original (wg oryginalnego porządku)
 3. Channels in the Satellite view (kanały w oknie satelity)
  - Stricte separation between TV and radio (osobno kanały Tv i radiowe)
  - Display all channels from satellite (wszystkie kanały razem)
Pole Favorite option (opcje ulubionych)
 1. Favorite selection
  - Remove the selection after adding channels to a favorite group (usuń zaznaczenie kanału na liście głównej, po dodaniu do listy ulubionych)
  - Don’t remove the selection after adding channels to a favorite group (nie usuwaj zaznaczenia kanału na liście głównej, po jego dodaniu do listy ulubionych)
 2. Favorite numbering (numeracja kanałów ulubionych)
  - consecutive numbering (numeruj kolejno)
  - original position of the All-list (kolejność taka sama jak na liście głównej
 3. Copy & Paste (kopiuj i wklej)
  - Conserve the favorite assignments from the inserted channel (zachowaj przydział do list kanałów ulubionych wklejanego kanału)
  - Remove the favorite assignments from the inserted channel (usuń przydział do list kanałów ulubionych wklejanego kanału)
Zakładka AppOptions
W tej zakładce możemy ustawić wygląd okien edycji kanałów – kolor tła i czcionki.

 1. Screentip style (styl podpowiedzi po najechaniu myszką)
  - Show feature descrition in Screentips (pokazuj podpowiedzi o funkcjonalności)
  - Don’t show feature descrition in Screentips (nie pokazuj podpowiedzi o funkcjonalności)
  - Don’t show Screentips (nie pokazuj podpowiedzi)
 2. Opition Windows (włączenie i wyłącznie okien opcjonalnych)
  - Caption Bar (wyłącza pasek informacji nad oknem edycji)
  - Status Bar (wyłącza pasek statusu na dole ekranu)
 3. Channel background (kolor tła głównego okna edycji kanałów)
  - Channel text (kolor czcionki głównego okna edycji kanałów
  - Tree background (kolor tła okna drzewa satelitów i transponderów po lewej stronie ekranu)
  - Tree text (kolor czcionki okna drzewa satelitów i transponderów po lewej stronie ekranu)
Zakładka Ftp setting (ustawienia ftp) Omówione w rozdziale Konfiguracja połączenia sieciowego.

12. Wydruk listy kanałów

Listę kanałów możemy w każdej chwili wydrukować. W tym celu zaznaczamy okno z listą kanałów, aby było aktywne (jeżeli jest otwartych kilka plików z listami).

Image
rys.44. Aktywna lista do wydruku (Canal Digtal1.fdu)

Następnie klikamy na pierwszą od lewej zakładkę górnym rogu ekranu (rys. 45) i dalej na ikonę Print po lewej.

Image
rys.45. Opcje wydruku.

Po prawej stronie mamy 3 opcje:

Quick Print – szybki wydruk na domyślnej drukarce
Print Preview – podgląd wydruku przed drukiem
Print Setup – wybór i konfiguracja drukarki

Wybierając opcje poglądu, wyświetli się okno jak na rys. 46.

Image
rys.46. Podgląd wydruku.

Kolejno mamy tu ikony przycisków:

Print – uruchomienie wydruku
Zoom In, Zoom Out – powiekszanie i pomniejszanie podglądu
One Page/Two Pages – Przełaczenie podglądu 1 lub 2 stron jednocześnie
Next Page/Pervious Page – Następna lub poprzednia strona
Close – zamykanie okna podglądu

13. Inne funkcje programu

13.1 Statystyka

Klikając na przycisk Statictics w prawym górnym rogu ekranu, otwieramy wykres statystyczny. Można podejrzeć udział zawartości kanałów na liście pod względem ich typu.

Image
rys.47. Statystyka.

Zaprogramowane timery nagrywania.

Klikając na przycisk Timers w prawym górnym rogu ekranu, możemy podejrzeć zaprogramowane nagrania, pod warunkiem załadowania pliku zawierającego dane systemowe (.sys). Tylko tryb odczytu.

13.2 Zmiana stylu okien.

Klikając na przycisk Style w prawym górnym rogu ekramu, możemy zmienić styl okien programu (rys. 48).

Image
rys.48. Zmiana stylu okien.

13.3 Naprawa instalacji z „językiem polskim”.

Jeżeli się rozpędzimy i zainstalujemy program wybierając język instalacji polski, to przy próbie uruchomienia wyświetli się komunikat błędu jak na rys.49.
Program nie obsługuje języka polskiego!. Deinstalacja i ponowna instalacja nie likwidują problemu. Jedynym rozwiązanie jest uzupełnienie brakujących plików.
Proszę otworzyć folder: C:\Program Files\PolarEditOctagon10x8 i następnie skopiować (nie przenosić!) 2 pliki: PolarEdit1018ENU.dll i PolarEdit1018DEU.dll do innej lokalizacji, np. na pulpit.
Proszę teraz zmienić nazwę pliku PolarEdit1018ENU.dll na PolarEdit1ENU.dll i pliku PolarEdit1018DEU.dll na PolarEdit1DEU.dll.
Następnie proszę przenieść 2 pliki za zmienioną nazwą z powrotem do folderu: C:\Program Files\PolarEditOctagon10x8.

Image
rys.48. Komunikat błędu przy instalacji z językiem polskim.

Teraz powinniśmy bez problemu uruchomić program.
« wstecz

ProFan, Gdynia 81-006, ul. Morska 308, e-mail: office@profan.com.pl

ProFan 2007 © telewizja satelitarna, tunery HDTV. Bez zezwolenia ProFan wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów (opisów i grafik) jest zabronione.